การประกันภัย

km-120223165040

การประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551 เป็นการประกันภัยที่กฎหมายกำหนดให้เจ้าของรถทุกคันต้องจัดให้มีการประกันความเสียหายสำหรับผู้ประสบภัย โดยประกันภัยไว้กับบริษัทประกันภัย ซึ่งบริษัทฯ จะให้ความคุ้มครองต่อความสูญเสีย หรือเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยแก่ผู้ประสบภัยจากรถ โดยผู้ประสบภัยจากรถทุกคนจะได้รับค่าเสียหายเบื้องต้นเป็นอย่างน้อย
1. การประกันภัยรถยนต์ หมายถึง การประกันภัยเพื่อความคุ้มครองความสูญเสียหรือเสียหายที่เกิดแก่รถยนต์ที่เอาประกันภัย และความสูญเสียหรือเสียหายที่เกิดจากความรับผิดตามกฎหมายของผู้เอาประกันภัยและของผู้ขับขี่รถยนต์ในขณะเกิดอุบัติเหตุ ไม่ว่าจะเป็นความรับผิดต่อชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สินของบุคคลภายนอก แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ การประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ เจ้าของรถ จะเลือกทำประกันภัยหรือไม่ก็ได้ ขึ้นอยู่กับความสมัครใจของผู้เป็นเจ้าของ และ การประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ หรือ “ประกันภัยรถตาม พ.ร.บ.” ที่เจ้าของรถทุกคันต้องทำประกันภัยตามที่กฎหมายกำหนดทุกปีตลอดอายุของการใช้รถ ซึ่งในการเรียนการสอนระดับนี้จะมุ่งเน้นไปที่การประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับหรือการประกันภัยรถตาม พ.ร.บ.
2. พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551 กำหนดให้ผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตอันเนื่องมาจากรถได้รับการชดใช้ค่าเสียหายเบื้องต้นอย่างทันท่วงที รวมถึงการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนและให้ความคุ้มครองเฉพาะความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยเท่านั้น ไม่รวมถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นกับทรัพย์สิน เช่น ค่าซ่อมรถ หรือที่เราเรียกว่า “ซ่อมคนแต่ไม่ซ่อมรถ”
3. การคุ้มครองที่ผู้ประสบภัยหรือทายาทจะได้รับ เมื่อจัดทำประกันภัยรถตาม พ.ร.บ.
4. ค่าเสียหายเบื้องต้นที่เป็นค่ารักษาพยาบาล และค่าปลงศพกรณีเสียชีวิต
5. การรับค่าสินไหมทดแทนกรณีทุพพลภาพถาวรจากการประกันภัยรถตาม พ.ร.บ.
6. กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย
7. ผลของการไม่จัดให้มีการประกันภัยรถตาม พ.ร.บ.

31-03-55-07
การประกันชีวิต คืออะไร
การประกันชีวิต คือ การที่บุคคลผู้หนึ่งเรียกว่า “ ผู้เอาประกันภัย “ ได้จ่ายเงินจำนวนหนึ่งเรียกว่าเบี้ยประกันภัย ตามจำนวนที่กำหนดไว้ในสัญญา (กรมธรรม์) ให้กับบริษัทประกันภัย เพื่อซื้อความคุ้มครองตามที่ระบุเป็นเงื่อนไขไว้ในกรมธรรม์ อาทิ ถ้าผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตภายในเวลาที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์หรือมีอายุยืนยาวจนครบกำหนดตามที่ระบุไว้ บริษัทประกันภัยจะจ่ายเงินจำนวนหนึ่งเรียกว่า “จำนวนเงินเอาประกันภัย”  ให้แก่ผู้รับประโยชน์หรือผู้เอาประกันภัยแล้วแต่กรณี ทั้งนี้เงื่อนไขความคุ้มครองจะมีหลายรูปแบบขึ้นอยู่กับการเลือกซื้อตามความเหมาะสมของผู้เอาประกันภัยเป็นหลัก
การประกันชีวิตมีประโยชน์อย่างไร
ประโยชน์ของการประกันชีวิต คือประโยชนืต่อผู้เอาประกันภัย
1.  ช่วยสร้างหลักประกันและความมั่นคงให้แก่ผู้เอาประกันภัยและครอบครัว เช่น หากผู้นำครอบครัวทำประกันชีวิตไว้แล้วเกิดเสียชีวิตก่อนวัยอันควร เงินประกันชีวิตที่ได้รับจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนทางการเงินของครอบครัวได้ระยะหนึ่ง หรือหากทำประกันชีวิตเพื่อการศึกษาของลูกไว้ ลูกก็จะมีเงินใช้จ่ายเพื่อการศึกษาได้ต่อไป เป็นต้น

90241585892554212132

2.  ช่วยให้เกิดการออมทรัพย์อย่างมีวินัยและต่อเนื่อง เพื่อการประกันชีวิตเป็นสัญญาระยะยาวและผู้เอาประกันภัยต้องจ่ายเงินค่าเบี้ยประกันภัยเป็นรายงวดบางรูปแบบของการประกันชีวิตจะมีส่วนของการออมด้วยแต่จะไม่เหมือนกับการฝากเงินไว้กับธนาคารเนื่องจากการทำประกันชีวิตเป็นการซื้อความคุ้มครองเป็นหลักดังนั้นหากมีการยกเลิกกรมธรรม์ในปีใดก็ตามระหว่างอายุสัญญางินที่ผู้เอาประกันภัยได้รับคืนจะไม่เท่ากับจำนวนเงินเบี้ยประกันภัยที่จ่ายให้บริษัท เพราะส่วนหนึ่งต้องจ่ายเป็นค่าซื้อความคุ้มครอง ส่วนดีก็คือ หากผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตภายใต้เงื่อนไขทีระบุไว้ในกรมธรรม์ผู้รับประโยชน์จะไดรับเงินผลประโยชน์ตามจำนวนเงินเอาประกันภัย ซึ่งมากกว่าจำนวนเบี้ยประกันภัยที่จ่ายบริษัทไปแล้วc_1548491170359102552101333

3.  สามารถนำเบี้ยประกันภัยไปหักเป็นค่าลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้ตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 100,000 บาท สำหรับผู้มีเงินได้และคู่สมรสที่มีเงินได้ หากคู่สมรสไม่มีเงินได้ หักได้ไม่เกิน 10,000 บาท สำหรับการประกันชีวิตที่มีระยะเวลาเอาประกันภัย 10 ปีขึ้นไป

ประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม
1.  การประกันชีวิตเป็นการระดมเงินทุนในรูปของเบี้ยประกันชีวิต ซึ่งบริษัทสามารถนำไปลงทุนประกอบธุรกิจอื่นได้ตามที่กฎหมายกำหนด ทำให้เกิดการหมุนเวียนของเงิน การจ้าง ฯลฯ และนำมาซึ่งการพัฒนาประเทศ นอกจากนั้นผู้เอาประกันภัยยังสามารถนำเงินค่าเบี้ยประกันชีวิต สำหรับกรมธรรม์ที่มีระยะเวลาเอาประกันภัยไม่ต่ำกว่า 10 ปี ไปหักเป็นค่าลดหย่อน ในการคำนวนภาษีเงินได้ ตามเงื่อนไขที่กำหนด

2.  ช่วยลดภาระแก่งคมและรัฐบาลเมื่อเกิดภัยหรือความสูยเสียขึ้น ผู้เอาประกันภัย หรือผู้รับประโยชน์จะได้รับค่าสินไหมทดแทน เพื่อใช้ในการบรรเทาความเสียหาย สามารถช่วยเหลือตนเองได้ไม่เป็นภาระแก่สังคมและรัฐบาล

รูปทำไมต้องทำประกัน

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง

ผู้เอาประกันภัย คือผู้ที่ตกลงทำสัญญาประกันภัย และจะจ่ายเบี้ยประกันภัยตามจำนวนและระยะเวลาที่กำหนดในสัญญาประกันภัย

MAI44

ผู้รับผลประโยชน์ คือ ผู้ที่จะได้รับค่าิสินไหมทดแทนตามจำนวนเงินที่เอาประกันภัย เมื่อผู้เอาประกันภัยประสบภัยตามสัญญาประกันภัยที่ระบุไว้ ตามสัญญาอาจระบุ บิดา มารดา ภรรยา สามี บุตร ก็ได้

555501_602464809783124_1983358468_n

ผู้รับประกันภัยหรือบริษัทประกันชีวิต คือ คนกลางระหว่างผู้เอาประกันภัยมีหน้าหน้าที่ระดมทุนดดยการเก็บเบี้ยประกันภัยและกระจายหรือเฉลี่ยความเสี่ยง เมื่อผู้เอาประกันภัยคนใดคนหนึ่งได้รับความเสียหายผู้รับประกันภัยจะจ่ายเงินค่าสินไหมทดแทนให้ตามข้อตกลงในสัญญาประกันภัย

history

กรมธรรม์ประกันชีวิต คือ สัญญาระหว่างผู้เอาประกันภัยและบริษัทประกันชีวิต โดยมีข้อตกลงว่าผู้เอาประกันภัย จะต้องชำระเบี้ยประกันภัยและบริษัทประกันชีวิต จะจ่ายจำนวนเงินเอาประกันภัยให้หากผู้เอาประกันภัยประสบภัยตามที่ระบุในกรมธรรม์ประกันชีวิต

จำนวนเงินเอาประกันภัย คือจำนวนเงินที่บริษัทประกันชีวิตจะจ่ายให้กับผู้รับประโยชน์หรือผู้เอาประกันภัยแล้วแต่กรณี เมื่อผู้เอาประกันภัยประสบภัยตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิต

เบี้ยประกันภัย คือ จำนวนเงินที่ผู้เอาประกันภัยต้องจ่ายให้กับบริษัทประกันชีวิตเพื่อซื้อความคุ้มครองที่จะได้รับจากการประกันชีวิต

ตัวแทนประกันชีิวต คือ คนกลางระหว่างบริษัทประกันชีวิต กับผู้เอาประกัน มีหน้าที่ในการให้คำแนะนำชักชวน ให้ทำประกันชีวิต ตัวแทนประกันชีวิตที่ถูกต้องตามกฎหมายจะต้องได้รับใบอนุญาตการเป็นตัวแทนประกันชีวิตจากกรมการประกันภัย

นายหน้าประกันชีวิต คือ ผู้ที่ชี้ช่องหรือจัดการให้บุคคลทำสัญญากับประกันชีวิต โดยกระทำเพื่อบำเหน็จนายหน้า สามารถจัดการให้บุคคลทำสัญญากับบริษัทประกันชีวิตใดก็ได้ บริษัทประกันชีวิตอาจมอบอำนาจเป็นหนังสือให้รับเป็นเบี้ยประกันภัยในนามของบริษัทประกันชีวิต ผู้ที่จะเป็นนายหน้าได้จะต้องได้รับใบอนุญาตจากนายทะเบียน นายหน้ามีทั้งนายหน้าที่เป็นบุคคลธรรมดาหรือเป็นนิติบุคคล

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s