ความรู้เกี่ยวกับการประกันภัยรถยนต์

90B264BA-26DB-42F5-A25D-8C2997B2F6B8ประกันภัย

ประเภทของประกันภัยรถยนต์
1.  การประกันภัยภาคบังคับ
การประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ หรือที่คนส่วนใหญ่เรียกกันว่า “ประกัน พ.ร.บ.” เป็นการประกันภัยที่กฏหมายบังคับให้รถทุกคัน ทุกประเภท ต้องทำประกันภัย (ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535) เพื่อให้ความคุ้มครองและให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนผู้ประสบภัยจากรถ ซึ่งได้รับความเสียหายแก่ชีวิต ร่างกาย ให้ได้รับการชดใช้ค่าเสียหายและค่าเสียหายเบื้องต้นอย่างทันท่วงที และเป็นหลักประกันแก่สถานพยาบาลทุกแห่งว่าได้รับค่ารักษาพยาบาลในกรณีที่ให้ การรักษาแก่ผู้ประสบภัยจากรถแน่นอน

31-03-55-07
2.  การประกันภัยภาคสมัครใจ
การประกันภัยประกันภัยรถยนต์ซึ่งเป็นการตกลงกันระหว่างผู้ซื้อ (ผู้เอาประกัน) และผู้ขาย (บริษัทประกันภัย) โดยเป็นการเลือกซื้อความคุ้มครองประกันภัยตามความต้องการที่เหมาะสมของผู้ ซื้อ (ผู้เอาประกันภัย )
การประกันภัยรถยนต์แบ่งออกเป็น 2 ประเภท
1. การประกันภัยประเภทไม่ระบุชื่อผู้ขับขี่ จะคุ้มครองความเสียหายต่อรถยนต์ที่เกิดขึ้นจากการใช้หรือขับขี่โดยได้รับ ความยินยอมจากผู้เอาประกันภัย
2. การประกันภัยประเภทระบุชื่อผู้ขับขี่ จะคุ้มครองความเสียหายต่อรถยนต์ที่เกิดขึ้นในขณะที่บุคคลที่ระบุชื่อใน กรมธรรม์เป็นผู้ขับขี่ แต่ถ้าไม่ใช้ผู้เอาประกันภัยต้องเข้าร่วมรับผิดชอบต่อ ความเสียหายส่วนแรก ด้วย

fbac33fd953db73dc9a131855041e23f_1251930171

การประกันภาคสมัครใจนั้น สามารถแบ่งตามประเภทกรมธรรม์ลงไปได้ดังนี้
2.1   กรมธรรม์ประเภทสมัครใจ ประเภท 1
–  ความรับผิดต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก และผู้โดยสารในรถ
–  ความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
–  ความรับผิดต่อความเสียหายของตัวรถยนต์คันเอาประกันภัย
–  ความรับผิดต่อความสูญหายและไฟไหม้ของตัวรถยนต์คันเอาประกันภัย

34_20120731171410.
2.2   กรมธรรม์ประเภทสมัครใจ ประเภท 2
–  ความรับผิดต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก และผู้โดยสารในรถ
– ความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
–  ความรับผิดต่อความสูญหายและไฟไหม้ของตัวรถยนต์คันเอาประกันภัย

18-c-490x282

2.3   กรมธรรม์ประเภทสมัครใจ ประเภท 3
–  ความรับผิดต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก และผู้โดยสารในรถ
–  ความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
2.4   กรมธรรม์ประเภทสมัครใจ ประเภท 4
–  ความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
2.5   กรมธรรม์ประเภทสมัครใจ ประเภท 5
แบบประกัน 2 พลัส (2+)
–  ความรับผิดต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก และผู้โดยสารในรถ
–  ความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
–  ความ รับผิดต่อความเสียหายของตัวรถยนต์คันเอาประกันภัย กรณีชนกับยานพาหนะทางบก (กรณีชนกับยานพาหนะทางบกและเป็นฝ่ายผิด จะต้องรับผิดชอบความเสียหายส่วนแรกต่อความเสียของตัวรถยนต์ผู้เอาประกันภัย ไม่เกิน 2,000 บาท)
–  ความรับผิดต่อความสูญหายและไฟไหม้ของตัวรถยนต์คันเอาประกันภัย
แบบประกัน 3 พลัส (3+)

ประกันภัยรถยนต์ 3 พลัส คืออะไร
–  ความรับผิดต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก และผู้โดยสารในรถ
–  ความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
–  ความ รับผิดต่อความเสียหายของตัวรถยนต์คันเอาประกันภัย กรณีชนกับยานพาหนะทางบก (กรณีชนกับยานพาหนะทางบกและเป็นฝ่ายผิด จะต้องรับผิดชอบความเสียหายส่วนแรกต่อความเสียของตัวรถยนต์ผู้เอาประกันภัย ไม่เกิน 2,000 บาท)

insurestep

 

ประโยชน์ของการประกันภัยอย่างกว้างๆ พอจะสรุปได้เป็น 3 ประเภท คือ

 1.  ประโยชน์ต่อผู้เอาประกันภัย 

–  เป็นการให้หลักประกันต่อบุคคลและครอบครัวของผู้เอาประกันภัยเมื่อมีบุคคล                ในครอบครัวเสียชีวิตไป

– เมื่อมีความเสียหายเกิดขึ้นแก่ทรัพย์สินของผู้เอาประกันภัย ผู้เอาประกันภัยจะได้รับชดใช้ ค่าเสียหายนั้นจากผู้รับประกันภัย

– ช่วยปลูกฝังให้เกิดนิสัยการประหยัดและการออมทรัพย์

– สามารถลดหย่อนภาษีรายได้บุคคลธรรมดา

 2.  ประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม

 – ช่วยสร้างความมั่นคงในสังคม

– เป็นการลดความไม่แน่นอนในสังคม

– เป็นสวัสดิภาพของสังคม

– ช่วยให้มีการระดมทุน เพื่อพัฒนาประเทศ

 3.   ประโยชน์ต่อธุรกิจ

 –  ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการประกอบธุรกิจ

–  เป็นหลักประกันของสินเชื่ออนุมัติของธนาคาร

–  ช่วยให้เกิดการค้าขายระหว่างประเทศเป็นไปอย่างดี

–  ช่วยให้การคำนวณต้นทุนใกล้เคียงต่อความเป็นจริง

 

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s