ระบบสารสนเทศ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

p5

หมายถึงเทคโนโลยีที่ใช้จัดการสารสนเทศเป็นเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ การเก็บรวบรวมข้อมูลการประมวลผล การแสดงผลลัพธ์การทำสำเนาและการสื่อสารโทรคมนาคม เพื่อให้ได้สารสนเทศที่เหมาะสมและสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้

       –  การเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นวิธีการรวบรวมข้อมูลเข้าสู่ระบบ       ซึ่งสามารถทำได้หลายวิธีเช่น การพิมพ์ป้อนทางแป้นพิมพ์        การใช้เครื่องอ่านรหัสแท่ง(bar code)

–  การประมวลผลเป็นการนำเสนอข้อมูลที่เก็บมาได้       เข้าสู่กระบวนการประมวลผลตามต้องการเช่นการคำนวน       การเรียงลำดับข้อมูลแยกเป็นกลุ่ม ฯลฯ       ส่วนใหญ่จะดำเนินการด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์จากส่วน       สำคัญที่เรียกว่าชิพในหน่วยซีพียู

–  การแสดงผลลัพท์เป็นอุปกรณ์ที่ใช้เทคโนโลยีในการแสดงผลลัพธ์        ซึ่งสามารถเป็นตัวหนังสือรูปภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหวแบบวีดีทัศน์       หรือเสียง

–  การทำสำเนาเป็นการทำสำเนาข้อมูลหรือสารสนเทศที่จัดเก็บไว้   ในสื่ออิเลคทรอนิกส์ชนิดต่างๆ ให้มีหลายชุด เพื่อสะดวกต่อการ       เก็บรักษาและการนำไปใช้อุปกรณ์ที่ใช้ทำสำเนา เช่นเครื่องพิมพ์        เครื่องถ่ายเอกสารแผ่นบันทึก ฮาร์ดดิสต์หรือ CD-RON

–   การสื่อสารโทรคมนาคมเป็นวิธีการที่จะส่งข้อมูลจากที่หนึ่งไปยัง       อีกที่หนึ่งซึ่งอาจส่งกระจายไปยังปลายทางครั้งละมากๆ อุปกรณ์       ที่ใช้ได้แก่โทรศัพท์ โทรสาร วิทยุ โทรทัศน์เครือข่ายคอมพิวเตอร์       คลื่นวิทยุดาวเทียม ฯลฯ
การนำเสนองานด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
คือ  การนำเทคโนยีหรือความรู้ด้านวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้เพื่อถ่ายทอดและสื่อ สารข้อมูลกับผู้อื่น ทำให้ข้อมูลหรืองานที่นำเสนอมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น การนำเสนองานด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศมีลักษณะของการนำเสนอข้อมูล  รูปแบบของการนำเสนองาน และ ตัวอย่างการนำเสนองาน และตัวอย่างการนำ เสนอ ดังนี้

ลักษณะของการนำเสนอข้อมูล

การนำเสนอข้อมูล (Present Data) คือ  การสื่อสารข้อมูลหรือการส่งข้อมูลจากผู้นำเสนอข้อมูลไปสู่ผู้รับข้อมูลต่างๆ เพื่อให้ผู้รับข้อมูลที่ถูกต้องตามความต้องการผู้นำเสนอข้อมูล
การนำเสนอข้อมูลให้มีประสิทธิภาพ ผู้นำเสนอควรพิจรณาความของตนเอง ผู้รับข้อมูลข้อมูล และเทคโนโลยีที่ใช่ในการนำเสนอ นอกจากนี้ผู้นำเสนอข้อมูลควรเลือกใช้เทคโนโลยีเหมาะสมกับการนำเสนอนั้นๆ

มัลติมิเดีย (Muitmedia)คือการใช้สื่อมากกว่า 1 สื่อร่วมกันนำเสนอข้อมูลข่าวสารโดยมีจุดมุ่งหมายให้ ผู้รับสื่อสามารถรับรู้ข่าวสารได้มากกว่า 1 ช่องทางโดยผ่านการควบคุมการใช้และโต้ตอบด้วยระบบคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลหรือเครือข่ายปัจจุบันมีการพัฒนารูปแบบของมัลติมีเดียให้สอดคล้องกับปรัชญาการเรียนรู้มากขึ้น สื่อประเภทนี้ไม่ได้เป็นเพียงรูปแบบของบทเรียนแบบโปรแกรมที่ให้เพียงเนื้อหา คำถาม และคำตอบ แต่ได้รับการออกแบบให้เปิดกว้างสำหรับการสำรวจกระตุ้นให้ผู้เรียนได้คิดค้น สืบค้นมากขึ้น

         สื่อมัลติมีเดีย   สื่อประสมหรือสื่อหลายแบบที่มีการใช้อุปกรณ์ต่างๆ เพื่อการนำเสนอข้อมูลเป็นหลัก โดยได้มีการออกแบบนำเสนอไว้อย่างเป็นระบบมัลติมีเดียนั้นได้รวมเอาฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ไว้ด้วยกัน จะเน้นส่วนไหนมากน้อยนั้นขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้งาน และจะเน้นผลผลิตที่เกิดจากการนำเสนอข้อมูลหลากลายรูปแบบ เช่น ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เสียง และข้อความ

เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology, IT) หมายถึงเทคโนโลยีในการประมวลผลสารสนเทศ (คำว่า สารสนเทศ หมายถึงข้อมูลที่ผ่านการประมวลผลแล้ว) ซึ่งก็คือเทคนิควิธีการต่างๆที่ถูกนำมาใช้ในการจัดการข้อมูล (ข้อมูล หมายถึงข้อเท็จจริงที่ยังไม่ผ่านการประมวลผล) เช่น การจัดเก็บข้อมูลการสื่อสารข้อมูล การสืบค้นข้อมูล การแสดงผลข้อมูล เป็นต้นโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้การจัดการข้อมูล เป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็วและง่ายดายยิ่งขึ้น ส่งผลต่อการพัฒนาและความก้าวหน้าต่างๆในชีวิตประจำวันของเรา
บทบาทและความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ

ทุกวันนี้โลกของเรามีเทคโนโลยีและความก้าวหน้าต่างๆ เกิดขึ้นมามากมายคอมพิวเตอร์ กลายเป็นสิ่งที่ต้องมีอยู่ทุกบ้าน จนแทบจะเลี่ยงไม่ได้การใช้เครื่องมือสื่อสารระหว่างกัน กลายเป็นเรื่องปกติในชีวิตประจำวันอุปกรณ์ดิจิตอลต่างๆ มีการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดทุกวันนี้เรามีอุปกรณ์ทันสมัยต่างๆ ไว้ใช้งานมากมาย ทั้งสมาร์ทโฟนระบบนำร่องติดรถยนต์ แท็บเล็ตฯและอีกมากมายหลากหลายตัวอย่างที่ไม่ได้กล่าวอ้าง จะเห็นว่าไม่ว่าจะเป็นความก้าวหน้าในด้านการสื่อสารข้อมูล การนำเสนอสื่อมัลติมีเดียหรือเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ล้วนมีต้นกำเนิดมาจากเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งสิ้นดังนั้น เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ ระบบสารสนเทศจึงเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของเราทุกคนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
ข้อดีของเทคโนโลยีสารสนเทศ

      – ลดเวลาในการทำงานโดยการนำเอาเทคโนโลยีสำหรับการประมวลผลข้อมูลมาใช้ในการจัดเก็บข้อมูลต่างๆซึ่งทำให้สามารถจัดเก็บข้อมูลขนาดใหญ่ และยังสามารถจัดเรียง แก้ไขและสืบค้นได้อย่างรวดเร็ว

ลดต้นทุนเพราะระบบสารสนเทศนั้นสามารถจัดการกับงานที่มีความซับซ้อนได้รวดเร็วซึ่งจะทำให้งานเสร็จเร็วขึ้น และต้นทุนในการดำเนินงานรวมไปถึงค่าบุคลากรอีกด้วย

ช่วยให้การสื่อสารเป็นไปอย่างรวดเร็วโดยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศนั้น ทำให้เกิดการสื่อสารที่รวดเร็วและการสื่อสารที่รวดเร็ว ก็สร้างความก้าวหน้าอีกมากมายทุกวันนี้เราสามารถติดต่อข้ามโลกได้ภายในเวลาไม่กี่วินาทีสามารถส่งข้อมูลขนาดใหญ่ระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ภายในเวลาอันรวดเร็วเช่นกัน

ระบบสารสนเทศช่วยให้การทำงานร่วมกันเป็นไปได้ด้วยดีโดยช่วยในการประสานงานกับฝ่ายต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพทั้งเพิ่มความสะดวกในการสื่อสารข้อมูล จัดเรียง สืบค้นข้อมูลและการใช้ทรัพยากรร่วมกัน
ประสิทธิผลจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

ระบบสารสนเทศช่วยในการตัดสินใจ เนื่องจากระบบสารสนเทศสามารถประมวลผลและทำการแสดงผลข้อมูลได้ตรงตามวัตถุประสงค์ของผู้ใช้ซึ่งจะช่วยให้ผู้บริหารมองเห็นข้อมูลที่มีขนาดใหญ่ได้ชัดเจนยิ่งขึ้นการจัดการทำได้ง่ายขึ้นอีกด้วย

เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เนื่องจากความก้าวหน้าต่างๆในยุคปัจจุบันที่เกิดขึ้นจากเทคโนโลยีสารสนเทศล้วนอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้งานและทำให้คุณภาพชีวิตเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น

สร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน โดยปัจจุบันมีองค์กร หรือ บริษัทต่างๆจำนวนมากที่นำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศหรือ ไอทีไปใช้ในการดำเนินงานในส่วนต่างๆ ร่วมทั้งการวิเคราะห์ต้นทุน กำไร จุดแข็งจุดอ่อน ซึ่งหากองค์กรใดรู้จักประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมได้จะสามารถสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันได้มาก

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s